T. C.
Y A R G I T A Y
ONÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

ESAS : 2017/1089
KARAR : 2017/3984
TARİH : 05.04.2017

 

ÖZET : Dava, menfi tespit davası olup, davacı eldeki davayla davalının elindeki senetten dolayı borçlu olmadığının tespitini istemiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 4. maddesi hükmü uyarınca uyuşmazlığın çözümünde görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesidir. TTK’nun 26.06.2012 tarih ve 6335 sayılı yasanın 2. maddesi ile değişik 5. maddesinde; asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişkinin görev ilişkisi olduğu ve bu durumda göreve ilişkin usul hükümlerinin uygulanacağı düzenleme altına alınmıştır. Görev hususu kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında taraflarca ileri sürülebileceği gibi, hâkim tarafından re’sen de dikkate alınmalıdır. Somut olayda, dava 09.07.2013 tarihinde açılmış olup, uyuşmazlık temelde kambiyo senedinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple TTK.’nun 4. ve 5. maddeleri uyarınca uyuşmazlığın çözümünde asliye ticaret mahkemesinin görevli olması sebebiyle dava dilekçesinin görevsizlik nedeniyle reddine kararı verilmesi gerekir.
(6102 Türk Ticaret K m. 4, 5) (2004 s. İİK m. 72)
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün taraflar avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili avukat Yüksel Köseyle davalı vekili avukat Süleyman Sarıbaş’ın gelmeleriyle duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR
Davacı, davalının kardeşi olduğunu, kendisinin dava dışı Ahmet Suat Topaktaş’ a 195.000,00 TL bocu olduğunu bu borca karşılık bu kişiye 500.000,00 TL değerinde bir kambiyo senedi verdiğini, davalının dava dışı Ahmet’e olan bu borcu ödeyerek senedi ciro yoluyla aldığını ancak aslında bu senedin teminat senedi olup ciro edilemeyeceğini, kambiyo senedi vasfıda taşımadığını, bu senetten dolayı davalıya borçlu olmadığının tespitine karar VERİLMESİNİ
İSTEMİŞTİR.
Davalı, davanın REDDİNİ DİLEMİŞTİR.
Mahkemece, davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verilmiş; hüküm, taraflarca TEMYİZ
EDİLMİŞTİR.
1-Dava, menfi tespit davası olup, davacı eldeki davayla davalının elindeki senetten dolayı borçlu olmadığının TESPİTİNİ İSTEMİŞTİR. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nın 4.maddesi hükmü uyarınca uyuşmazlığın çözümünde görevli mahkeme ASLİYE TİCARET MAHKEMESİDİR. TTK’nun 26.06.2012 tarih ve 6335 sayılı yasanın 2 nci maddesiyle değişik 5inci maddesinde; asliye ticaret mahkemesiyle asliye hukuk mahkemesi ve diğer hukuk
mahkemeleri arasındaki ilişkinin görev ilişkisi olduğu ve bu durumda göreve ilişkin usul hükümlerinin uygulanacağı düzenleme ALTINA ALINMIŞTIR. Görev hususu kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında taraflarca ileri sürülebileceği gibi, hâkim tarafından re’sen de DİKKATE ALINMALIDIR. Somut olayda, dava 09.07.2013 tarihinde açılmış olup, uyuşmazlık temelde kambiyo SENEDİNDEN KAYNAKLANMAKTADIR. Bu sebeple TTK.’nun 4. ve 5 inci maddeleri uyarınca uyuşmazlığın çözümünde asliye ticaret mahkemesinin görevli olması sebebiyle dava dilekçesinin görevsizlik nedeniyle reddine kararı verilmesi gerekirken, davanın esası hakkında
hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup BOZMA NEDENİDİR.
2-Bozma nedenine göre tarafların sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer
olmadığına,
SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, 2. bentte açıklanan nedenlerle tarafların sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 1480,00 TL duruşma avukatlık parasının karşılıklı alınarak birbirlerine ödenmesine, peşin alınan 27,70 TL harcın davacıya, 5.209,00 TL harcın davalıya iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05/04/2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.