7190 Sayılı Kanunu 16.Maddesi ile, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 244 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları değiştirilerek Gümrük Vergi ve Cezalarına karşı uzlaşma imkanı getirilmiştir. Buna ilişkin düzenlemeler şöyledir:

A- Gümrük Vergi ve Cezalarına Karşı Uzlaşma Nasıl Talep Edilebilir?

Gümrük idarelerince düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararı muhteviyatı alacaklar için yükümlü veya ceza muhatabı tarafından uzlaşma başvurusu yapılabilir.

B- Uzlaşma Kapsamına Giren Gümrük Vergi ve Cezaları Nelerdir?

Uzlaşmanın kapsamına;

1- Beyan ile gümrük idaresi tarafından yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları,

2- Gümrük idaresi tarafından tespit edilmesinden önce beyan sahibi tarafından bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları,

3- 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük idaresi tarafından düzenlenen idari para cezaları,girer.

C- Uzlaşma Başvurusu Kaç Gün İçinde Yapılır?

Uzlaşma talebi, henüz itiraz başvurusu yapılmamış veya itiraz edilmiş olmakla birlikte itirazı henüz sonuçlandırılmamış gümrük vergileri ve idari para cezaları için, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılır.

D- Uzlaşmanın Vaki Olmaması Halinde Dava Açma Süresi Ne Kadar Uzar?

Uzlaşma talebinde bulunulması hâlinde, itiraz veya dava açma süresi dururuzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hâlinde süre kaldığı yerden işlemeye başlar, ancak sürenin bitimine 5 günden az kalmış olması hâlinde süre 5 güne tamamlanır. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hâlinde yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz.

Örnek:

F- Uzlaşılan Gümrük Vergi ve Cezaları Hangi Sürelerde Ödenir?

Uzlaşılan gümrük vergileri ve cezalar, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödenir. Uzlaşılan vergilere ilişkin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır.

Kaynak: http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/zekeriyaaslan/0182/