T.C.

YARGITAY

ONBİRİNCİ CEZA DAİRESİ
Esas : 2016/6678

Karar : 2019/259

Tarih : 10.01.2019

VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET

VERGİ İNCELEMESİNİN YAPILACAĞI YER

( 213 s. VUKm. 139)

ÖZET Defter ve belgelerin çalındığı-kaybolduğu- bulunmadığı ileri sürülerek ibrazından kaçınılması halinde VUK’nin 139. maddesinde yazılı hususlarda usulüne uygun tebligatın aranmayacağı; sanıkların defter ve belgeleri bulamadıklarını savunmaları karşısında, 213 sayılı VUK’nin 139/2. maddesinde öngörülen ve incelemenin dairede yapılmasına imkan veren istisnalardan birinin varlığının dosya kapsamında mevcut olmadığı; sanıkların yetkilisi olduğu şirkete ait defter ve belgelerin başka bir tarihte vergi incelemesi için incelenmiş olmasının, defter ve belgeleri yeniden ibraz etmek zorunluluğunu ortadan kaldırmayacağı gözetilerek, varlığı dosya kapsamından anlaşılan mütalaa aslının ilgili kurumdan getirtilip unsurları itibarıyla oluşan suçtan sanıkların mahkûmiyetlerine karar verilmesi gerekir

…. Yemekçilik … Ltd. Şti. yetkilileri olan sanıkların 2010 takvim yılına ait defter, kayıt ve belgeleri gizledikleri iddiası ile açılan kamu davasında; ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 23.11.1999 tarih ve 1999/11273/288 sayılı kararında da açıklandığı üzere defter ve belgelerin çalındığı-kaybolduğu- bulunmadığı ileri sürülerek ibrazından kaçınılması halinde VUK’nin 139. maddesinde yazılı hususlarda usulüne uygun tebligatın aranmayacağı; sanıkların defter ve belgeleri bulamadıklarını savunmaları karşısında, 213 sayılı VUK’nin 139/2. maddesinde öngörülen ve incelemenin dairede yapılmasına imkan veren istisnalardan birinin varlığının dosya kapsamında mevcut olmadığı; sanıkların yetkilisi olduğu şirkete ait defter ve belgelerin başka bir tarihte vergi incelemesi için incelenmiş olmasının, defter ve belgeleri yeniden ibraz etmek zorunluluğunu ortadan kaldırmayacağı gözetilerek, varlığı dosya kapsamından anlaşılan mütalaa aslının ilgili kurumdan getirtilip unsurları itibarıyla oluşan suçtan sanıkların mahkûmiyetlerine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde beraatlerine hükmedilmesi,

Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 10.01.2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi.