Bilindiği üzere, 7143 sayılı Yasa 18.05.2018 gün ve 30425 SAYILI Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın 5. Maddesi hükmü matrah artırımı hükümlerine yer vermiştir. Aşağıda ücret, senelere sari inşaat işleri, serbest meslek, çiftçilere yapılan ödemeler ve vergiden muaf esnafa yapılan ödemelerde stopaj açısından muhtasar beyannameye yönelik matrah artırım hükümlerine yer verilecektir.

1Ücret Stopajında Artırım Nedir?

Ücretli olarak çalışanlardan vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların beyan ettikleri ücret ödemelerine ilişkin tutarların yıllık toplamı üzerinden yukarıda belirtilen oranlarda gelir (stopaj) vergisini artırmaları halinde, ilgili dönemlere ilişkin gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır

2Serbest Meslek ve Kira Stopajında Matrah Artırımı Nedir?

Vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, ilgili yıl içinde verdikleri muhtasar beyannamelerinde yer alan ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden; yukarıda belirtilen oranlarda gelir (stopaj) vergisini  artırmaları halinde, ilgili dönemlere ilişkin gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. İlgili yıllarda hiç muhtasar beyanname verilmemiş olması ya da muhtasar beyanname verilmekle birlikte artırılması istenen ödeme türünün (serbest meslek ve/veya kira stopajı) beyannamede bulunmaması halinde de yukarıda yer alan tablodaki tutarlarda matrah artırımı imkânı getirilmiştir.

3. Yıllara Sari İnşaat İşlerine İlişkin Stopaj Artırımı Nasıl Uygulanacaktır?

Yıllara sari inşaat ve onarım işleri ile uğraşan mükelleflere bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların; ilgili yıl içinde verdikleri muhtasar beyannamelerinde yer alan söz konusu ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarlarının yıllık toplamı üzerinden %1 oranında hesaplanacak vergiyi ödemeleri halinde bu vergi türü için vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır.

Bu kapsamda hiç beyanda bulunmayan ya da muhtasar beyanname vermekle birlikte artırılması istenen ödeme türünü beyannamede göstermeyenler ise ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş asgari matrah üzerinden her bir yıl için %3 oranında hesaplanacak vergiyi ödeyerek artırım imkânından yararlanacaklardır.

4. Çiftçilere Yapılan Ödemelerde Stopaj Artırımı Nedir?

Çiftçilere yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların ilgili yıl içinde verdikleri muhtasar beyannamelerinde yer alan söz konusu ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden ilgili ödemeler için ayrı ayrı olmak üzere ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının %25’i oranında hesaplanacak vergiyi ödemek suretiyle vergi artırımından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

Bu kapsamda hiç beyanda bulunmayan ya da muhtasar beyanname vermekle birlikte artırılması istenen ödeme türünü beyannamede göstermeyenler ise ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş asgari matrah üzerinden her bir yıl için %2 oranında hesaplanacak vergiyi ödeyerek artırım imkânından yararlanacaklardır

5. Vergiden Muaf Esnafa Yapılan Ödemelerde Stopaj Artırımı Nasıl Uygulanacaktır?

Esnaf muaflığı kapsamında bulunanlara yaptıkları ödemelerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, muhtasar beyannamelerinde beyan edilen tutarlar üzerinden ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının %25’i oranında hesaplanacak vergiyi ödemek suretiyle vergi artırımından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Bu kapsamda hiç beyanda bulunmayan ya da muhtasar beyanname vermekle birlikte artırılması istenen ödeme türünü beyannamede göstermeyenler ise ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş asgari matrah üzerinden her bir yıl için %5 oranında hesaplanacak vergiyi ödeyerek artırım imkânından yararlanacaklardır.

SONUÇ:

Matrah artırımı uygulamaları 31.08.2018 tarihinde son bulmaktadır. Artırım işlemleri internet üzerinden Mali Müşavir ve muhasebecilerin şifre ve parolaları yardımı ile 31.08.2018 tarihine kadar yapılmalıdır. Muhtemel yoğunluk ve teknik sorunlar nedeni ile matrah artırımı yapılamadığı takdirde ilgili vergi dairesine kağıt ortamda matrah artırımını gerçekleştiriniz. Matrah artırımı uygulamalarından 213 sayılı VUK mad. 359 hükümlerine göre sahte fatura düzenleyicilerin ve yasada artırım yapması yasaklanan terör suçluları, milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği mensubiyeti veya iktisakı yahut bunlarla irtibatlı olduğu anlaşılan gerçek veya tüzel kişiler matrah artırımından faydalanamaz. (Ayrıntılı bir çalışma için Bkz: ÖZTÜRK Nadir,7143 sayılı Kanun’un Matrah ve Vergi Artırımı Hükümlerinden Yararlanamayacak Olanlar: VUK’un 359. Maddesindeki Kaçakçılık Suçu Fiillerini İşleyenlerin Durumu, Yaklaşım Dergisi, Yıl:26, Sayı: 308 , Ağustos-2018, S: 21-26)

13.08.2018